115
SWITCH SECTION

BoByggarBarometern kv.3 2023

Panelen där landets bostadsbyggare förutspår nyproduktionens framtid.

Av Prognoscentret

Anna Brinkhagen

Christian Brander

Ellinor Lindstrøm

Emelie Bratt

Erika Knutsson

Jan von Essen

Johan Grip

Ludvig Uggla

Malin Zethraeus

Mårten Pappila

Ola Stadler

Patric Lindqvist

Rasmus Evaldsson

Sara Snöbohm

Thomas Ekvall

Tor Tor

Prognoscentret

2 oktober 2023
Av Prognoscentret

Anna Brinkhagen

Christian Brander

Ellinor Lindstrøm

Emelie Bratt

Erika Knutsson

Jan von Essen

Johan Grip

Ludvig Uggla

Malin Zethraeus

Mårten Pappila

Ola Stadler

Patric Lindqvist

Rasmus Evaldsson

Sara Snöbohm

Thomas Ekvall

Tor Tor

Prognoscentret

2 oktober 2023
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20231002093709078.png?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20231002093910167.png?maxwidth=900
0

Innan sommaren presenterade Prognoscentret de allra första resultaten från BoByggarBarometern – en indikator där landets bostadsutvecklare och småhusproducenter ger sin syn på utvecklingen i branschen under det kommande kvartalet. Nya resultat visar likt förra mätningen  på en fortsatt negativ syn på framtiden. Dock är man, likt tidigare, något mindre negativ när man bedömer det egna företaget jämfört med branschen i stort.    

BoByggarBarometern i september visar att det även fortsättningsvis finns stora utmaningar för såväl bostadsutvecklare som småhusleverantörer. Fortsatt tror hälften av de svarande att den rådande låga försäljningstakten kommer att bestå i det egna företaget det kommande kvartalet, och fyra av tio tror att försäljningen kommer minska ytterligare i företaget de arbetar. Vid mätningen i juni hade de svarande en något mindre negativ syn på försäljningstakten i det egna företaget kommande kvartal jämfört med branschen totalt sett. I denna mätning tror fler av de svarande på en minskad försäljning i det egna företaget än de som svarade sist. Bland deltagarna i BoByggarBarometerna är det ytterst få som ser positivt på framtiden. Endast en av tio tror att försäljningen kommer öka under det fjärde kvartalet jämfört med det gångna. Det är således ingen vändning i sikte.

Även när det gäller byggstarter är det fortsatt negativa bedömningar från de svarande. Dock är det färre som angett att de tror att antalet byggstarter kommer minska det kommande kvartalet jämfört med förra mätningen. För branschen totalt sett tror nu närmare åtta av tio att antalet byggstarter kommer att minska i fjärde kvartalet, vid förra mätningen var motsvarande antal närmare nio av tio. Precis som för försäljningstakten är de svarande mindre negativa kring byggstarterna i det egna företagen än branschen generellt. När det gäller det egna företaget anger sex av tio att de tror att antalet byggstarter kommer att minska det kommande kvartalet. Vid förra mätningen var det åtta av tio som trodde på en minskning.

I senaste mätningen tillkom en fråga gällande paneldeltagarnas generella känsla för utvecklingen i branschen och det egna företaget under de kommande tre månaderna. Inte helt oväntat tror majoriteten av de svarande på en sämre utveckling både för det egna företaget och för branschen. Likt de andra frågorna är det något fler som tror att branschen kommer gå sämre än det egna företaget. Trots det rådande läget tror 9 procent av de svarande på en bättre utveckling i det egna företaget.

För att få ett längre tidsperspektiv när det gäller utvecklingen av antalet anställda i företaget och branschen är frågeställningen om antalet anställda ändrad sen förra mätningen. Tidigare gjordes bedömningen om det närmsta kvartalet. Nu ställs frågan i stället om de kommande sex månaderna. Även denna fråga är de svarande mer optimistiska när det gäller det egna företaget jämfört med branschen som helhet. Drygt fyra av tio tror inte på några förändringar när det gäller antalet anställda i det egna företaget de kommande sex månaderna. Motsvarande siffra för branschen är drygt en av tio. 88 procent tror på en minskning av antalet anställda i branschen. Motsvarande värde för det egna företaget är 57 procent. 

I senaste mätningen ingår en öppen fråga där deltagarna i BoByggarBarometern kan lämna kommentarer kring framtidsutsikterna på bostadsmarknaden. Kommentarerna förstärker de dystra resultaten från mätningen. Oron är stor både bland bostadsutvecklarna och småhusproducenterna kring det rådande läget i branschen med räntehöjningar och varsel. Bland de lämnade svaren finns dock en del hopp om att räntetoppen snart är nådd och att det då leder till en viss stabilitet för köparna att beräkna sin boendekostnad och våga köpa nyproduktion. Trots det ansträngda läget i branschen finns det ett stort behov av nya bostäder. 

Om BoByggarBarometern
Prognoscentrets BoByggarBarometer består av cirka 110 beslutsfattare hos landets bostadsutvecklare och småhusföretag. Personerna har besvarat en enkät med åtta frågor om förväntad försäljningstakt, byggstarter, rekryteringsbehov samt den generella känslan av utvecklingen det kommande kvartalet. Frågorna berör både det egna företaget och branschen som helhet. Undersökningen kommer att genomföras kvartalsvis och målet är att framöver kunna redovisa ett index som i ett tidigt skede visar vart branschen är på väg. 

I september 2023 genomfördes undersökningen för andra gången. Enkäten skickades ut digitalt till deltagarna i BoByggarBarometern. Totalt svarade 64 procent. Åtta av tio deltagare arbetar hos en projektutvecklare och resterande hos en småhustillverkare.


Resultat från BoByggarBarometern*

I tabellerna nedan redovisas svarsfördelningen för de svarande i undersökningen. Inom parentesen redovisas motsvarande svarsfördelning för de frågor som fanns med vid förra mätningen. 

Hur bedömer du att försäljningen av nyproducerade bostäder kommer att utvecklas under det kommande kvartalet?    
 1 = Minska mycket    4 = Oförändrad    7 = Öka mycket 

 

Hur bedömer du att antalet byggstarter kommer att utvecklas under det kommande kvartalet?   
 1 = Minska mycket    4 = Oförändrad    7 = Öka mycket


Vad är din känsla för den generella utvecklingen under det kommande kvartalet?   
 1 = Sämre    4 = Oförändrad    7 = Bättre


Tänk nu på de kommande sex månaderna.

Hur bedömer du att antalet anställda kommer att utvecklas under den här tiden?    
 1 = Minska mycket    4 = Oförändrad    7 = Öka mycket 

*Vet ej-svar redovisas inte i tabellerna.

6258
TrueFalsec-22
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200824114740460.png #FFFFFF
Les også