115
SWITCH SECTION

Prisökningar på byggmaterial varierar kraftigt mellan landets byggvarukedjor

Vi har tittat närmare på prisdata för olika kategorier av byggmaterial bland landets största byggvarukedjor.

Av Prognoscentret

Anna Brinkhagen

Christian Brander

Ellinor Lindstrøm

Emelie Bratt

Erika Knutsson

Johan Grip

Malin Zethraeus

Ola Stadler

Patric Lindqvist

Sara Snöbohm

Thomas Ekvall

Tor Tor

Prognoscentret

21 december 2021
Av Prognoscentret

Anna Brinkhagen

Christian Brander

Ellinor Lindstrøm

Emelie Bratt

Erika Knutsson

Johan Grip

Malin Zethraeus

Ola Stadler

Patric Lindqvist

Sara Snöbohm

Thomas Ekvall

Tor Tor

Prognoscentret

20. april 2022
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220420135748848.png?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220420135748848.png?maxwidth=900
0

I den svenska byggbranschen har såväl priser som prisutvecklingen för olika typer av insatsvaror alltid uppvisat stora skillnader, det gäller mellan företag och konsumenter men också mellan olika entreprenörer, återförsäljare och i enskilda projekt. Konkurrenssituationen är å ena sidan hög men samtidigt är det tydligt att priser och prisändringarna på varor och tjänster inte slår lika vilket skiljer sig från exempelvis bank- och livsmedelssektorn där prisförändringar normalt sett tenderar drabba alla aktörer i lika hög utsträckning. Att prisnivåerna skiljer sig brukar ofta förklaras av de omfattande inköpsrabatter som förekommer men det är svårare att med säkerhet peka på orsakerna till den kraftiga prisökningar som skett nyligen. Stigande råmaterialpriser förklarar en del liksom varierande grad av marknadskoncentration i tillverkande led.

 

Diagrammen nedan visar prisutvecklingen för olika byggvaror under 2021 hos de 21 ledande byggvarukedjorna i Sverige. I diagrammen syns stora variationer. Eftersom vi inte känner till orsakerna till variationerna har vi valt att anonymisera de olika aktörerna. Interna prioriteringar, fördelaktiga leverantörsavtal eller en ovanligt gynnsam lokal konkurrenssituation skulle kunna förklara skillnaderna.

 

När vi ser på virkeskategorin som helhet har den under den senaste 12-månadersperioden haft en genomsnittlig pristillväxt på hela 88 procent. Detta är den mest dramatiska prisförändring som Prognoscentret någonsin uppmätt för kategorin.

 

I grafen ovan syns prisförändringen för virke fördelat på de olika byggvarukedjorna. Vi kan notera ett mycket stor spridning – prisökningen varierar från 11% till 144 procent! Tittar man närmare på olika underkategorier i virkeskategorin finner man ännu större priseffekter, t.ex. i kategorin tryckimpregnerade produkter. Den stora skillnaden i prisförändring mellan de olika kedjorna blir i nästa led i värdekedjan, t.ex. hos utförande entreprenör, väldigt olik beroende på vilken leverantör de har valt för sitt projekt.

I diagrammet ovan ser vi ett annat exempel. Armeringsnät är en produktgrupp med extrema prisökningar under det senaste året. Även här är spridningen mycket stor mellan de olika byggvarukedjorna. Tolvmånaderstillväxten för kategorin varierar mellan 8 och 75 procent hos de olika byggvarukedjorna, en pristillväxt som inte enbart kan förklaras av ökade råvarukostnader.

 

Om vi ​​dyker ner i statistiken för andra produktgrupper finner vi precis samma mönster som i exemplen ovan, nämligen att spridningen på prisökningen är extremt stor – både mellan olika produktgrupper och mellan de olika byggvarukedjorna. Utifrån vårt data går det inte att urskilja vissa byggvarukedjor som är prisledande eller ett entydigt mönster för vissa produktkategorier. Slutsatserna blir därför att det råder ett generellt högt konkurrenstryck, att effekterna per kedja och produkt är mer slumpmässiga och snarare beror på lokala leverantörsavtal, lagersaldo, andelen egna varumärken samt den lokala konkurrenssituationen.

 

Vilka konsekvenserna blir av så plötsliga och extrema prisvariationer som noterats under det senaste året återstår att se. Bedömningen är att vi inte kommer att se lika extrema variationer framöver men att vi sannolikt kan vänta oss större fluktuationer i prisbilden än vad vi historiskt vant oss vid. För samtliga aktörer inom byggbranschen, men i synnerhet aktörer i utförandeled, kommer det i framtiden krävas bättre beredskap för mer frekventa prissvängningar och kanske en ökad förmåga att hantera dessa förändringar genom projektet och i relation till kund eller byggherre.

 

Prognoscentret följer prisutvecklingen på byggprodukter i hela Norden. I Buildflow bevakas den dagliga prisutvecklingen för de flesta byggmaterial som levereras till bygglager i Norge, Sverige och Danmark.


4157
TrueFalsec-22
center 0 TrueFalsec-22
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200824114740460.png #FFFFFF
Les også