115
SWITCH SECTION

Stöd för fler hyresrätter bland allmänheten

Det råder bostadsbrist i Sverige och opinionen är stark för att det behöver byggas mer.

Av Ola Stadler

Anna Brinkhagen

Christian Brander

Ellinor Lindstrøm

Emelie Bratt

Erika Knutsson

Johan Grip

Malin Zethraeus

Ola Stadler

Patric Lindqvist

Sara Snöbohm

Thomas Ekvall

Tor Tor

Prognoscentret

23 februari 2020
Av Prognoscentret

Anna Brinkhagen

Christian Brander

Ellinor Lindstrøm

Emelie Bratt

Erika Knutsson

Johan Grip

Malin Zethraeus

Ola Stadler

Patric Lindqvist

Sara Snöbohm

Thomas Ekvall

Tor Tor

Prognoscentret

22. april 2022
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220422110803103.png?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220422110803103.png?maxwidth=900
0

Det råder bostadsbrist i Sverige idag och opinionen är stark för att det behöver byggas mer. Enligt Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät anser 240 av landets 290 kommuner att man har ett underskott på bostäder.  

Den faktiska byggtakten har, i förhållande till befolkningstillväxten, varit låg under i stort sett hela 2000-talet. 2015 tog dock produktionen av hyresrätter och bostadsrätter fart och har därefter ökat varje år.

 

Antalet igångsatta bostadsrätter var dubbelt så stort 2018 jämfört med fyra år tidigare. Samtidigt har mängden äganderätter varit på en relativt oförändrad nivå de senaste tio åren. 2019 är vår prognos att det byggs ca 23 500 hyresrätter, ca 17 500 bostadsrätter och ca 8 500 äganderätter i Sverige. Enligt prognosen har det alltså påbörjats totalt 49 500 nya bostäder under 2019 vilket är en minskning jämfört med tidigare år.

Allmänheten tycker att byggtakten är lagom

Svenska folket anser att den nuvarande takten i bostadsbyggandet är lagom enligt resultatet från Prognoscentrets undersökning. På en sjugradig skala svarar drygt hälften (53%) av svarspersonerna något av mittenalternativen d.v.s. 3, 4 eller 5 (se diagrammet ”Åsikten om byggtakten i Sverige”). Trots dagens historiskt sett höga byggtakt anser endast 20 procent att det byggs för mycket bostäder samtidigt som knappt 30 procent anser att byggproduktionen är för liten.

Ett intressant resultat är att pensionärer mer än andra tycker att det byggs för lite idag. Detta kan dels bero på att pensionärer tänker på sina nära och kära som behöver någonstans att bo, dels på att de själva kommer att vilja flytta från villa till lägenhet inom relativt kort tid. Om det byggs mer kommer pensionärer, och alla andra, ha ett större utbud att välja mellan. Undersökningen visar också att just pensionärer tycker att bostäder är dyra och om det byggs mycket kan bostadspriserna pressas ned.

 

Stort stöd för att bygga fler hyresrätter

De personer som i undersökningen anser att dagens byggtakt är för låg fick också ange vad de ansåg att det skulle byggas mer av. Svenska folket har sagt sitt; bygg mer hyresrätter! Ett av diagrammen till höger visar att en tydlig  av de svarande tycker det är mycket viktigt att fler hyresrätter byggs i Sverige. Däremot är åsikterna kring andra upplåtelseformer mer blandad, en del tycker det är viktigt medan andra inte alls anser det viktigt med fler bostadsrätter och äganderätter.

Vi kan, föga överraskande, se en påtaglig skillnad i åsikt beroende på hushållens inkomst. Jämfört med låginkomsttagare vill hushåll med höga inkomster i betydligt högre grad att det byggs fler bostadsrätter. En intressant notering är också att personer som bor i mindre städer eller på landsbygden önskar bostadsrätter och äganderätter mer än storstadsbor. Kanske beror det på att utbudet av t.ex. bostadsrätter är begränsad på en liten ort, något som försvårar möjligheten att investera och bo i en köpt lägenhet. Det motsatta gäller andelen ”köpebostäder” i en större stad. Här är behovet snarare mättat utifrån den rådande prisbilden.

 

Bygg gärna högt… men på rätt ställe

Ur en bostadsutvecklares perspektiv är det effektivt att bygga på höjden. Vi har frågat om allmänhetens åsikt gällande att bygga höga hus med fler än 15 våningar. Svarspersonerna fick ta ställning till hur väl ett högt hus passar in i olika miljöer.

 

Svaren pekar på att det överlag finns en acceptans för höga hus, dock inte som inslag i en gammal stadsbild. Två tredjedelar tycker inte att det passar med ett högt hus i en gammal stadsbild. Däremot tycker man att det passar bra där det redan finns höga hus eller i områden där bostadsbehovet är stort. Det kan också tilläggas att storstadsbor är mest positiva till höga hus och det är också i storstäderna bostadsbristen är som störst. Äldre människor är mer tveksamma till hus med minst 15 våningar.


Hur ska vi då sammanfatta undersökningens resultat om vad allmänheten tycker om bostadsbyggandet i Sverige? På många platser är det idag bostadsbrist och de senaste åren har byggtakten varit hög. Allmänheten är positivt inställd till rådande byggtakt och i den utsträckning man vill att det byggs mer är det fler hyresrätter som gäller. Höga hus är ett effektivt sätt att bygga många bostäder och för de allra flesta finns en acceptans att bygga högt i många olika miljöer. Undersökningen svarar däremot inte på hur stort lokalt motstånd som kan finnas kring enskilda projekt, där man är negativ till att det byggs i det egna närområdet. Dock kan vi konstatera att Sveriges bostadsutvecklare inte har den allmänna opinionen emot sig när det gäller framtida bostadsbyggande.


 

Resultatet är en del av rapporten ”Attityder till nyproduktion”, en undersökning där drygt 1000 personer besvarat frågor och påståenden som har bäring mot bostadsmarknaden. Undersökningen genomfördes under november 2019 som en del i Prognoscentrets tjänst Future Living kvartalsvisa undersökningar för bostadsmarknadens aktörer.

4972
TrueFalsec-22
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200824114740460.png #FFFFFF
Les også