115

Tre nycklar till hög kommunal lojalitet

Ur ett kommunperspektiv pågår en ständig jakt på invånare som kan generera skatteintäkter som i sin tur skapar förutsättningar för en god utveckling i kommunen. Det är viktigt med invånare som väljer att stanna i kommunen vid byte av bostad. I den här artikeln försöker vi klarlägga huruvida kommuner som ligger i topp respektive i botten avseende inomkommunala flyttar utmärker sig på något sätt.

Av Prognoscentret

Anna Brinkhagen

Christian Brander

Ellinor Lindstrøm

Emelie Bratt

Erika Knutsson

Johan Grip

Malin Zethraeus

Ola Stadler

Patric Lindqvist

Sara Snöbohm

Thomas Ekvall

Tor Tor

Prognoscentret

27 september 2018
Av Prognoscentret

Emelie Bratt

Prognoscentret

4. mai 2022
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220504111430706.png?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220504111430706.png?maxwidth=900
0

Skellefteå är den kommun i Sverige där lojaliteten till kommunen är allra störst. Med detta menar vi att Skellefteå ligger i topp när det gäller andelen personer som bytt bostad inom kommunens gränser. I praktiken innebär det att väldigt många, närmare bestämt 74 % av befolkningen, valt att flytta från en bostad i Skellefteå kommun till en annan bostad i kommunen. Med hjälp av analysverktyget Kundkartan Bostad har vi granskat alla flyttströmmar till och inom Sverige mellan 2015 och 2017. Den här studien fokuserar på de 47 svenska kommuner i Sverige vars befolkning är större än 50 000 invånare. Granskningen visar att sex kommuner har en inomkommunal flyttandel som är högre än 70 procent medan sju kommuner har en motsvarande andel på lägre än 40 procent.

 • NÄSTAN ENBART STOCKHOLMS KOMMUNER
  Först och främst kan vi konstatera att gruppen med lägst andel inomkommunala flyttar domineras av kommuner i Stockholms län. Längst ner på listan återfinns Solna där endast 27 % av flyttarna skett inom kommunens gränser de senaste tre åren. För gruppens samtliga sju kommuner kan vi dock se att inflyttningen från andra kommuner inom storstadsregionen är förhållandevis stor. Det betyder att troheten till den egna kommunen förvisso är låg, men att merparten av de inflyttade ändå kommer från någon kommun i länet. Ytterligare ett intressant konstaterande är att omsättningshastigheten på bostäder är klart lägre hos kommuner där andelen inomkommunala flyttar är låg. Vi tror att det finns flera förklaringar till detta: Bostadsbristen är mycket stor, framförallt i Stockholms län. Det har lett till en omfattande andrahandsmarknad där en del flyttar inte blir synliga i statistiken. Höga bostadspriser försvårar möjligheten att byta bostad. Nyproduktionen är som störst i storstadsregionen. Den totala boendekostnaden är många gånger högre för nya bostäder, något som ytterligare kan begränsa rörligheten.

 • LIKA MEN ÄNDÅ OLIKA
  Om vi i stället vänder blicken mot de sex kommuner där flyttarna i allra högst utsträckning skett inom den egna kommunen finns både likheter och skillnader jämfört med en ”normal svensk kommun”. Man skulle kunna tänka sig att fördelningen mellan hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter ser ut på ett speciellt sätt, men den avviker inte nämnvärt mot en genomsnittlig kommun. Detsamma gäller spridningen mellan olika bostadsstorlekar, bostäder med två eller tre rum är vanligast. Även kommunbefolkningens åldersstruktur är relativt lik den i en medelkommun. I Örnsköldsvik är befolkningen förvisso något äldre medan andelen barn och ungdomar är högre i Eskilstuna, men i det stora hela är skillnaderna små. Finns det då något utmärkande drag hos kommuner där de inomkommunala flyttarna är extra omfattande. Jo, vi har lyckats identifiera några områden där dessa kommuner sticker ut:


  1. En rörlig bostadsmarknad
  Totalt sett är det nästan 20 procent vanligare att byta bostad jämfört med andra kommuner som har minst 50 000 invånare. Skillnaden är allra störst för hyresrätter men finns även när det gäller bostadsrätter och äganderätter.

  2. Stort bestånd med äldre bostäder
  En stor del av bostadsbeståndet är byggt före 1970 och andelen äldre bostäder än tydligt högre än genomsnittet i Sverige. Procentuellt flest äldre bostäder finns i Eskilstuna och Norrköping.

  3. Avstånd till konkurrerande större städer
  Ytterligare en faktor som förenar kommuner med en hög andel inomkommunala flyttar är att relativt få människor har flyttat från en annan kommun i länet. Vad beror då detta på? Det är en rimlig tanke att en mängd flyttar sker mellan befolkningsmässigt jämnstora kommuner inom samma region. När det gäller Skellefteå finns även Umeå i Västerbottens län, men det geografiska avståndet dit är mycket långt vilket begränsar flyttarna från Umeå. För Norrköping ligger den jämnstora kommunen Linköping endast fyra mil bort. Här tror vi dock att tradition och kulturella skillnader skapar en annan typ av avstånd mellan dessa städer.

 • VAD ÄR BRA OCH VAD ÄR DÅLIGT?
  Frågan är nu om en kommun ska sträva efter att ha en så hög grad av inomkommunala flyttar som möjligt eller om det är nyttigt med ”utsocknes flyttar”? Sveriges olika kommuner har varierande förutsättningar ambitioner och visioner och därför finns det inget entydigt svar på den frågan. I den här artikeln nöjer vi oss därför med att konstatera att tre faktorer som förenar kommuner med mycket inomkommunala flyttar är en rörlig bostadsmarknad, ett stort bestånd med äldre bostäder samt avståndet till konkurrerande större städer.
4517
Falseb-0
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20200824114740460.png #FFFFFF
Les også